Historie knihovny

Městská knihovna v Hostomicích je nejstarší knihovnou na okrese Beroun. Dne 29.4.1849 byl v Hostomicích jako první v okrese založen čtenářský spolek „Slovanská lípa“, jehož cílem bylo podporovat českou literaturu a založení knihovny. Ještě téhož dne byly schváleny stanovy spolku, v nichž bylo mimo jiné uvedeno:

Čl. 1 Slovanská lípa hostomická jest nepolitický samostatný spolek.
Čl. 2 Účel tohoto spolku jest:
a) vzdělávání všestranné veškerých oudů (členů) spolku,
b) podporování dobročinných záměrů a české literatury.
Čl. 3 Počet oudů jest neomezen . Výminky přijmutí jsou jen zachovalost a stáří nejméně 18 roků.
Čl. 4 Přijmutí člena děje se u jednatele nebo výboru podpisem.

V roce 1864 založili hostomičtí studenti spolek „ Obecní knihovna“, který pořádal zábavy a z jejich výtěžků se kupovaly knihy. Tak např. 11.9.1864 uspořádali místní studující hudební a deklamatorní akademii v hostinci U Krásů a výtěžek věnovali obecní knihovně. Spolek „Obecní knihovna“ časem zanikl, avšak objevil se jiný. Dne 21.1.1880 byl založen spolek „Čtenářská beseda“, který vznikl ze spolku divadelních ochotníků a převzal knihovnu od bývalého spolku „Slovanská lípa“. Čtenářská beseda vydala svým nákladem knihu o životě a působení kněze Josefa Šmidingera.


V roce 1919 byl vydán první knihovnický zákon, podle něhož musely být zřízeny knihovny ve všech obcích. Přesně stanovená pravidla tak umožnila rozvoj obecních knihoven. Obce musely přispívat na nákup knih přesně stanovenou částkou na 1 obyvatele.

V roce 1970 byla hostomická knihovna profesionalizována a plnila až do konce roku 1993 střediskovou funkci pro deset místních lidových knihoven: v Běštíně, Lážovicích, Nesvačilech, Osově, Podbrdech, Radouši, Skřipli, Velkém Chlumci, Vižině a Všeradicích. Středisková knihovna pro ně nakupovala a zpracovávala knihy, které jim vozila a několikrát do roka vyměňovala. Těmto knihovnám také poskytovala pomoc při třídění, zpracování a revizi vlastního fondu. Od 1.1.1994 byl střediskový systém zrušen a zřizovateli knihoven se staly obecní a městské úřady. V souvislosti s touto změnou byly obecním knihovnám našeho střediska trvale předány 3 952 knihy (převod podle počtu obyvatel).

Všechny obce bývalého střediska, kromě Všeradic, uzavřely s Městským úřadem v Hostomicích Smlouvu o sdružení finančních prostředků na nákup knih. Na základě této smlouvy přispívaly obecní úřady dobrovolnou finanční částkou na nákup knih do městské knihovny. Ta knihy nakupovala, zpracovávala a posílala obecním knihovnám v knižních souborech, které cirkulovaly mezi knihovnami a později zůstávaly v knihovnách trvale. Kromě toho měly knihovny možnost půjčovat si knihy i časopisy z vlastního fondu městské knihovny. V roce 2000 se do spolku připojila také Obecní knihovna v Neumětelích. Tento způsob spolupráce mezi knihovnami byl ukončen v roce 2006.

V letech 1977 – 1998 knihovna půjčovala v Rukavičkářském závodě v Hostomicích. Knihy a časopisy vozila do závodu 2x za měsíc. V červenci 1998 tato činnost skončila, neboť byl závod zrušen. Stejná výpůjční činnost probíhala od roku 1977 také v místním JZD, avšak pro malý zájem skončila již v následujícím roce 1978.

Knihovna v Hostomicích měla až do roku 1982 jednu místnost v budově městského úřadu. V letech 1970 – 1978 půjčovala knihy také na pobočce v nedalekých Bezdědicích. Počet čtenářů byl však velmi malý. Hostomická knihovna v té době využívala také skladovací prostory v hasičské zbrojnici v Radouši. V roce 1982 se knihovna dočkala rozšíření prostor v budově městského úřadu, měla tedy samostatné oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a sklad. Sklad v Radouši byl zrušen.

V roce 1995 získala knihovna první počítač a začala zpracovávat knihy v knihovním programu. Internet pro veřejnost byl k dispozici od roku 2002. V rámci Projektu internetizace knihoven získala knihovna v roce 2005 nové počítačové vybavení.

V listopadu 2007 byly uvedeny do provozu internetové stránky knihovny. V roce 2008 získala knihovna dotaci od Středočeského kraje na nákup knihovního systému Clavius. Na počátku roku 2009 byl program nainstalován, knihy v oddělení pro dospělé a pro mládež byly opatřeny čárovými kódy a půjčování přes počítač bylo zahájeno 13.7.2009.

Městská knihovna v Hostomicích se nezabývá jen výpůjční činností a zpracováním knih, ale již řadu let připravuje pro žáky ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích a ZŠ v Osově besedy, lekce informativní výchovy a soutěže, při nichž se děti seznamují s knihami, jejich autory, učí se zacházet s knihami, vyhledávat je na regálech i v katalogu a vyhledávat informace v knihách.

160. výročí založení knihovny

výstava ke 160. výročí založení knihovny

Rok 2009 proběhl ve znamení oslav 160. výročí založení knihovny. Výstava k tomuto významnému výročí se uskutečnila ve dnech 29.4. – 10.5. 2009. Přišlo se na ni podívat více než 200 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout tři desítky knih z nejstaršího fondu knihovny. Zajímavá jsou na nich především razítka různých spolků z předminulého století, jako např. Čtenářská beseda, Purkmisterský úřad, Dělnický vzdělávací spolek Síla, Spolek vojenských vysloužilců, Všeobecný spolek cvokařů a také dary občanů s jejich věnováním a podpisem v knize, některé ještě z konce 19. století. Fotografie z výstavy

Výstava byla doplněna fotografiemi z posledních akcí, které knihovna připravovala pro školy, ukázkami soutěží a hlavně obrázky dětí, které se zúčastnily výtvarných soutěží na téma Knihovna 21.století a Moje nejmilejší kniha. Odměny za nejlepší obrázky byly předány dětem při zahájení výstavy. Malý dárek dostala také nejstarší čtenářka hostomické knihovny paní Zdeňka Slánská. Na závěr vernisáže vylosovala paní Slánská výherce vědomostní soutěže s doplňovačkou.

Svůj koutek na výstavě měly i záložky, které čtenáři zapomněli v knihách. Nejčastější jsou pohlednice z dovolené, blahopřání k svátku ale také dopisy a zprávičky psané pod lavicí, karty, sponky do vlasů, kresby slušné i neslušné, pravítka a trojúhelníky, dokonce celé školní sešity, mašličky, bavlnky a obrovský pilník.

V průběhu roku 2012 pokračovala knihovna v ukládání knih do PC. V souvislosti s avizovaným ukončením Projektu internetizace knihoven se knihovna připojila k počítačové síti městského úřadu.  V srpnu 2014 byla v knihovně provedena revize celého knižního fondu. Poprvé byla provedena v programu Clavius.

Městská knihovna byla v roce 2018 zavřena z důvodu rekonstrukce celé radnice. Poslední půjčovní den byl 16. březen, poté byly knihy přestěhovány do kovových kontejnerů. Pro čtenáře se knihovna ve zrekonstruovaných prostorách a v novém vybavení slavnostně otevřela 29. dubna 2019.

Knihovníci hostomické knihovny

OdDoJméno
1.9.196430.8.1967Anna Brůžková
1.9.1967 21.9.1969Josef Povolný
22.9.1969květen 1973Olga Zadáková
květen 197326.8.1976Bohumila Veselá
26.8.197617.6.1982Irena Svobodová – Lisá
17.6.198231.12.1982Jarmila Svobodová
1.1.1983 17.1.1984Irena Lisá
17.1.198422.12.1984Ivana Bartáková
22.12.19847.7.2019Irena Lisá
od července 2019Ing. Jiřina Šebková

Statistické údaje

Vývoj počtu výpůjček a čtenářů a stav knihovního fondu od roku 1960.